L'estoma és una estructura vegetal que regula l'intercanvi de gasos. L'aire, que conté CO2 , O2 i vapor d'aigua, entra a la planta mitjançant l'obertura dels estomes i s'utilitza en la fotosíntesi i la respiració cel·lular.
Mesurant la mida dels estomes en diferents condicions, s'observa que aquesta augmenta durant les hores de llum del dia, mentre que en hores de foscor disminueix.
1) Això es produeix perquè:

a. La temperatura més alta durant el dia, dilata els orificis.
b. Durant les hores de llum es produeix major intercanvi de gasos.

2) Dissenya un experiment que permeti comprovar la teva hipòtesi.Solució:
1) Durant les hores de llum es produeix major intercanvi de gasos.
2) experiments que considerin separadament les diferents variables, llum i temperatura. Independentment de que el que vulguin comprovar sigui o no correcte.