En un laboratori d'un institut s'està realitzant un estudi sobre l'emplenat de diversos recipients atenent a la seva forma.
Així es disposa de tres recipients: un vas de precipitats d'un litre, una proveta d'un litre i un erlenmeyer d'un litre.
Per a tots tres casos es mesura l'altura on arriba l'aigua quan s'emplena el recipient amb volums coneguts d'aigua que varien de 100 en 100 ml.
Els resultats es presenten a continuació en forma de gràfics on, al eix d'ordenades, s'indica l'altura en centímetres on va arribar l'aigua dins del recipient mentre que a l'eix d'abscises s'indica la quantitat d'aigua que es va afegir al recipient.
Relaciona cada gràfic d'emplenat amb el corresponent recipient.
vas de precipitats.JPG

proveta.JPG

erlenmeyer2.JPGSolució: El recipient 1 correspon al vas de precipitats (funció linial de menor pendent), el recipient 2 correspon a la proveta (funcíó linial de major pendent) i el recipient 3 correspont a l'erlenmeyer (funció no linial