L'efecte hivernacle és aquell fenomen que provoca l'escalfament de la Terra degut a que l'atmosfera permet l'entrada de la radiació solar visible però dificulta la sortida de la calor emesa per la Terra, fent que es reescalfi la superfície del planeta.
Amb l'ajut del material que es representa a continuació, explica quin experiment dissenyaries per simular l'efecte hivernacle.
(Nota: les torretes representen la Terra i la bossa de plàstic, la capa de gasos que forma l'atmosfera)Efecte hivernacle.JPG


Solució:
Pendre les dues torretes i posar un termòmetre sobre la superfície de la terra (superfície del planeta) de cada una d'elles. Tot seguit, cobrir una torreta amb la bossa de plàstic (atmosfera) i deixar-les sota una finestra on toqui el sol. Pasada una estona, comprovar la temperatura que marca el termòmetre en cada torreta i observar que la que estava coberta per la bossa, mostra un valor superior (efecte hivernacle).
En funció del tipus d'alumnat pot obviar-se la "Nota" que acompanya l'enunciat.